top of page
pro deve banner.jpg

事业发展

将表演艺术与职业发展联系起来。

行政人员工作坊:
品牌与影象传意

专业发展

Film Camp Key Visual.png

日期:

待定

 

时间:

待定

地点:

待定

语言:

待定

费用:

待定

导师

  Prof. Dae Ryun CHANG  

     Mr Aurelien LAINE     

    Mr Daniel SMUKALLA   

更多专业发展課程...

Drama and Teaching Workshop-4.png

专业发展

创意教学工作坊

bottom of page